1. Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesinde, sözleşmenin eklerinde ve panel.entegrapi.com sitesinde yer alan tüm kurallar Pobol'nun panel.entegrapi.com aracılığıyla sunduğu hizmetlerin şart ve koşullarını belirtmektedir. İşbu sözleşmenin ekleri ve panel.entegrapi.com sitesinde sunulan Pobol hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilecektir.

2. Taraflar

İşbu sözleşme panel.entegrapi.com sitesinde kullanıcı bilgileri bulunan ve/veya hizmeti satın almış olan ile (bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır) Türk hukukuna göre kurulmuş olan ve varlığını Üçevler Mah. Bayraktepe Sokak No:2 Kat:2 Daire:8 adresinde sürdürmekte olan Pobol Bil. Rek. Mat. Tur. tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle POBOL olarak anılacaktır) arasında yapılmaktadır. Kullanıcı, panel.entegrapi.com sitesine üye olduğunda işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

Pobol ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

3. Tanımlar

Web Sitesi:

Mülkiyeti Pobol'ya ait olan ve Pobol'nun işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini üzerinde sunmakta olduğu Pobol.com ve panel.entegrapi.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

e-Ticaret Sitesi:

Pobol tarafından hazırlanmış olan Web Sitesi aracılığıyla, kullanıcının ürün veya hizmetlerini listeleyeceği ve satışa çıkaracağı, bu işlemlerin yapılabilmesi için web servisi desteği veren tüm elektronik ticaret internet sitelerini ifade eder.

Hizmet/Hizmetler:

Kullanıcının işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla Pobol tarafından Web Sitesinde sunulan ürün yayınlama, ürün güncelleme, ürün silme ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Alıcı:

Kullanıcının, Web Sitesi aracılığı ile e-ticaret sitelerinde yayınladığı ürün veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Tedarikçi:

Kullanıcıya, bünyesindeki ürünleri diğer e-ticaret sitelerinde yayınlama ve satma hakkı veren, bunun için kendi ürün listesini geçerli formatlarda kullanıcıya ileten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Kaynak Dosya:

Kullanıcı veya tedarikçi tarafından hazırlanmış olan, Web Sitesinin desteklediği uzantılara (xml, csv vb.) sahip olan, içeriğinde kullanıcının e-ticaret sitelerine yüklemek istediği ürün veya hizmet bilgilerini içeren dosyadır.

Kullanıcı Paneli:

Kullanıcının Pobol tarafından Web Sitesinde sunulan uygulamalardan ve hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilen kullanıcıya özel sayfaların yer aldığı paneli ifade eder.

4. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusunu, Web Sitesi üzerinde Pobol tarafından sunulan Hizmetlerden, Kullanıcının yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, Pobol tarafından Kullanıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Kullanıcı ile Alıcılar, Kullanıcı ile e-Ticaret Siteleri ve Kullanıcı ile Tedarikçiler arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir.

5. Pobol Hak ve Yükümlülükleri

 1. Web Sitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi Pobol olacaktır. Pobol'nun önceden yazılı rızası alınmaksızın Kullanıcı tarafından Web Sitesinde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Sitelerine iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Ancak kullanıcı, Web Sitesinde yer alan Kullanıcı Panelini kullanarak düzenlediği ilan şablonlarını harici olarak başka internet sitelerinde kullanamaz. Bu durum gerçekleştiğinde Pobol'nun sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.
 2. Pobol, resmi idareler, yargı organları veya yetkili makamlar tarafından Kullanıcı hakkında evrak veya bilgi talep edilmesi halinde Kullanıcının kendisinde bulunan tüm bilgi ve belgelerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir.
 3. Pobol, Kullanıcı tarafından kayıt işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Pobol, bu bilgileri Hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla Pobol'nun faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı ve pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklayabilir. Kullanıcı, kendine ait bilgilerin Pobol tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
 4. Pobol, Web Sitesinin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlemi alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla Pobol, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. Pobol hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.
 5. Pobol, hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşmenin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar Pobol tarafından e-posta ile Kullanıcıya bildirilecektir. e-Posta adresi olarak Kullanıcının Pobol panelinde kayıtlı adresi kullanılacaktır.
 6. Pobol, Web Sitesi üzerinde sunulacak olan hizmetleri, kampanya detaylarını, süreleri, ek imkânları ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilecektir. Değişiklikler yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
 7. Pobol, Kullanıcının satın aldığı paket bilgilerini veri tabanında saklamakla ve gerek görüldüğünde bu bilgiyi Kullanıcı ile paylaşmakla sorumludur.

6. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı, "Kullanıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle panel.entegrapi.com sitesinde Pobol tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır. İşbu sözleşme şartlarını kabul ederek üyelik talebini tamamladığında sisteme girdiği e-posta adresine Pobol tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onayladığında üyeliği aktif olur ve Kullanıcı sıfatını kazanır. Pobol'nun kullanıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi veya belge talep etme hakkı her zaman saklıdır. Başvuru sırasında Kullanıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 2. Kullanıcı, ilanlarının e-ticaret sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli kaynak dosyaları kendisinin temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaynak dosyaların içeriğinden ve kullanıcının bu kaynak dosyayı kullanarak Kullanıcı Panelinde yapacağı her türlü işlemden Kullanıcı sorumludur.
 3. Kullanıcı, Web Sitesini kullanarak e-Ticaret sitelerinde yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; Pobol'nun bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle Pobol'nun uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Pobol tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Pobol'ya karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, Pobol tarafından Web Sitesinde kendisine sağlanan alanda hukuka ve/veya ahlaka aykırı, üçüncü kişilerin her türlü haklarını, Fikri ve Sınai Haklar yasası gereğince korunan herhangi bir hakkı ihlal eden bir içerik bulundurmayacağını ve yayınlamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde her türlü zarar ve ziyandan kullanıcı sorumludur.
 5. Kullanıcı, başvuru esnasında vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, Pobol'ya sitede bulunan destek/iletişim, ihtarname veya iadeli taahhütlü posta yollarından biriyle bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle Pobol'nun herhangi bir zarara uğraması halinde, Pobol'nun Kullanıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.
 6. Kullanıcı, e-Ticaret Sitelerindeki ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka ve/veya ahlaka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 7. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Sitelerinde kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Kullanıcı, ürün listelemesi yaptığı e-Ticaret Sitelerindeki yasaklı içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Kullanıcının bu listelerde yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka ve/veya ahlaka aykırılığından dolayı Pobol'ya yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Kullanıcı olacaktır. Pobol'nun bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle Pobol'nun uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Pobol tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Pobol'ya karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde Pobol sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve Pobol'nun sair tazminat hakları saklı kalacaktır.
 8. Kullanıcı, Web Sitesine üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Kullanıcı Paneline erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Kullanıcı dilerse kendi alt kullanıcıları için hesap oluşturabilir. Bu alt kullanıcılar için kullanıcı adı ve şifreleri Kullanıcı belirler. Kullanıcının ve alt kullanıcıların şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendi profili veya alt kullanıcı profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Kullanıcının kendisine ait olacaktır. Kullanıcının veya alt kullanıcının şifresi kullanılarak e-Ticaret Sitelerinde Pobol aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Kullanıcı, bu fiillerden doğan zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Pobol tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Pobol'ya karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Kullanıcı, kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Web Sitesini kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Web Sitesinde yer alan Hizmetlerin kullanılması hukuka aykırı olup; Pobol'nun bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 10. Kullanıcı, Web Sitesinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Web Sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Web Sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı, vb. içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Pobol tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edinimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecektir. Kullanıcın bu hizmetlerden faydalanmak için Pobol'ya ödeyeceği ücret Web Sitesinde yer alan paket fiyat listesi ile belirlenecektir. Kullanıcının paket satın aldığı tarihteki fiyatlar paket süresinin sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içinde veya sonunda Pobol paket fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak kullanıcı paket süresi sonuna kadar ek mevcut paketi bir ödeme yapmayacaktır. Paket süresi sonunda üyelik yenilemek ya da yeni paket satın almak isteyen Kullanıcı o tarihteki güncel paket fiyat listesindeki ücreti ödeyecektir.
 12. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Siteleri üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Pobol, Kullanıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Web Sitesinde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, ahlaka aykırı olması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Kullanıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Kullanıcı böyle bir durumda Pobol'tan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Pobol'nun herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.
 13. Kullanıcının, Pobol tarafından herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Pobol'ya platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Kullanıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Web Sitesine üye olamaz. Kullanıcının bu madde hükmüne aykırı olarak Web Sitesine üye olması ve durumun tespiti halinde Kullanıcı üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.
 14. Pobol tarafından Web Sitesinde yapılan değişiklikler ve hizmet bedelleri ile ilgili değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı işbu değişikleri Web Sitesinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

7. Süre

Kullanıcının kayıt işlemini tamamlanması ile birlikte seçeceği paket hizmet süresi boyunca aktif olacak hesap kullanıma açılır. Seçilen paketteki hizmet süresi sonlanıncaya dek üyelik aktif olarak kullanılabilir. Bu süre sonunda kullanıcı, aboneliğini yeni paket seçerek yenilemediği veya başka bir pakete geçiş yapmadığı takdirde üyeliği pasif konuma alınır. Mevcut abonelik yenilendikçe, yeni paket satın alındıkça ve işbu sözleşme şartlarına uyulduğu sürece üyelik aktif biçimde devam eder. Sözleşme koşullarına uyulmaması durumunda Pobol sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Ücretsiz üyeliklerde Kullanıcının 30 gün boyunca Web Sitesine giriş yapmaması durumunda Pobol Kullanıcının üyeliğini pasif duruma alma hakkını saklı tutar.

8. Hizmet Bedelleri

Pobol tarafından sunulan hizmet paketlerinin bedelleri Web Sitesinde yayınlanmaktadır. Pobol hizmet bedellerini ve hizmet içeriğini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak koşulu ile değiştirebilir. Üyeliği aktif durumda olan kullanıcılar aktif paketlerinin süresi dolana dek bu değişikliklerden etkilenmezler. Ancak yeni paket alma ya da mevcut paketi yenilemeleri durumunda güncel hizmet bedelleri ve hizmet içeriği geçerli olur.

9. Fikri Mülkiyet

Web sitesinin tasarımı, web sitesi kullanılarak hazırlanan tüm resimler, html kodları, içerikler, Pobol logosu ve markası Pobol'ya aittir. Kullanıcılar, Pobol'nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

10. Fesih

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcının, sözleşme süresi sona ermeden sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi durumunda Pobol, para iadesi yapmayacaktır. Kullanıcı bu durumu peşinen kabul eder.

Pobol, Kullanıcının işbu Sözleşme ve eklerini ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi ve üyeliği derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda Kullanıcı, Pobol'nun uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. İhtilaflar

İşbu Sözleşmenin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Pobol'nun resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Bildirim

Pobol, Kullanıcı ile Kullanıcının Web Sitesine üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla iletişim kuracaktır. Kullanıcı, Pobol ile Web Sitesindeki Destek/İletişim sayfasını kullanarak iletişim kuracaktır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Kullanıcının Web Sitesine kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek, Kullanıcının e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.